PriSUD-prosjektet

PriSUD er hovedbetegnelsen på et stort forskningsprosjekt som er blitt utviklet over lang tid ved Senter for rus- og avhengighetsforskning på Universitet i Oslo (UiO). Prosjektet har hele tiden jobbet mot målet om å kartlegge, evaluere og undersøke utfall knyttet til ruslidelser og behandling av disse i fengsel. Med tiden har prosjektet økt i omfang og har i dag to hoveddeler: PriSUD-Norge og PriSUD-Norden. I tillegg har prosjektet en arm inn i forskningsprosjektet PRISONHEALTH - et prosjekt som drives av Thomas Ugelvik ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO.

Delprosjekter

PriSUD-Norge: Bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel

PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen - en mulighet for bedre folkehelse

PriSUD-Norge har som ambisjon å bedre behandlingen for personer med ruslidelser i Norge. Prosjektet tar utgangspunkt i spørreskjemadata innsamlet blant personer innsatt norske fengsler, samt data fra norske nasjonale- og administrative registre.

PriSUD-Norden har som ambisjon å evaluere behandlingen av ruslidelser blant personer med fengselserfaring i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet har tre deler; en stor registerstudie, en kvalitativ studie og en studie som ser på muligheten for bruk av risikoberegningsverktøy.

Kohorter

I PriSUD-prosjektet benyttes i hovedsak to datakilder; to kohorter som vil benyttes til å belyse forskjellige aspekter i prosjektet. Disse kohortene har fått navnene The Norwegian Prison Release Study (nPRIS) og The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA).​

 

Alle data som blir benyttet i PriSUD-prosjektet er av-identifisert. I tillegg vil alle resultater vært  anonymisert, det vil si at ingen personer skal kunne identifiseres utifra materiale som blir publisert fra studien. Dataene i studien blir lagret gjennom Tjenester for Sensitive Data (TSD).

The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA)

NorMA-kohorten er basert på spørreskjema data samlet inn blant 1499 innsatte i norske fengsel. Data ble samlet inn i til sammen 57 fengsels-enheter i perioden 2013-2014, og inkluderte fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger. 

The Norwegian Prison Release Study (nPRIS)

nPRIS er en kohort basert på administrative data fra alle norske fengsel. Kohorten er blitt oppdatert flere ganger, og inneholder per i dag informasjon om alle soninger fra og med 01.01.2000 til og med 31.12.2019.

Samarbeidsprosjekter

PRISONHEALTH: Prisoner health in healthy prisons

PRISONHEALTH har som ambisjon å finne ut om velferdsstatens helsetjenester i praksis når frem til fengselsinnsatte som trenger dem. Prosjektet er basert på en kvalitativ og en kvantitativ del, hvor PriSUD-gruppa er delaktig i den kvantitative delen.

MARIC-studien er en svært ambisiøs og unik studie som omfatter longitudinelle data fra 28 store studier i 13 land, hvorav PriSUD-prosjektet er en del. Målet med studien er å undersøke dødsfall etter løslatelse fra fengsel.