top of page

Masteroppgave om idealer og realiteter i forbindelse med bruken av straffegjennomføringsloven §12


I en ny masteroppgave ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi har Tina Skaug undersøkt idealer og realiteter i forbindelse med bruk av straffegjennomføringslovens §12. For å besvare forskningsspørsmålene har Tina tatt i bruk kvalitativ dokumentanalyse og registerdata fra PriSUD-prosjektet.

Behandling innenfor straffekontekst – men utenfor fengsel - En ny masteroppgave tilknyttet PriSUD prosjektet presenterer en rettssosiologisk analyse av idealer og realiteter i forbindelse med bruken av straffegjennomføringsloven §12

Funnene viser at praksis ikke nødvendigvis stemmer overens med de uttalte formålene knyttet til bruken av §12. Politisk satsning, lovendringer og/eller økonomisk styrking av ordningen medfører tilsiktede virkninger de påfølgende årene, men samtidig at avstanden mellom formål og praksis øker dersom tiltak ikke følges opp.Tina Skaug, Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitet i Oslo


Resultatene viser også sprikende beskrivelser av målgruppen for §12-soning, der de omtales som både selvstendige aktører i eget liv og som syke subjekter med behov for tilrettelegging og hjelp. Samtidig kommer det tydelig frem at prinsipper for behandling innenfor straffekontekst preges av empowerment som metode og mål.


Straffegjennomføringsloven §12, noe som innebærer at hele eller deler av fengselsdommen kan sones i behandlingsinstitusjon utenfor fengsel. Et slikt opphold er aktuelt dersom domfelte har behov for behandling for å kunne fungere sosialt og lovlydig etter løslatelse. Soningsformen trekkes stadig frem som et kriminalitetsforebyggende alternativ til fengsel, og kan omtales som et satsningsområde de siste årene.


Med dagens fengselspolitikk foregår det både straff og rehabilitering i norske fengsler, men dersom kriminalomsorgen ikke kan tilby et godt nok behandlingsopplegg til den enkelte, skal behandlingen i hovedsak foregå i behandlingsinstitusjoner utenfor fengselet. Ved å flytte behandlingen ut av selve fengselet og inn i velegnede behandlingsinstitusjoner, kan den domfelte få hjelp til å mestre en hverdag uten rus, samt få behandling for faktorer som kan medvirke til kriminalitet.


 

Mer info:Behandling innenfor straffekontekst – men utenfor fengsel: En rettssosiologisk analyse av idealer og realiteter i forbindelse med bruken av straffegjennomføringsloven §12


Masteroppgave ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet,

Universitetet i Oslo, Våren 2021Biveileder: Peter Scharff Smith

0 kommentarer

Comments


bottom of page