top of page

Personer i LAR som fengsles er en sårbar gruppe med komplekse utfordringer knyttet til psykisk helse

På tross av at en betydelig og økende andel kommer til fengsel med LAR-behandling, finnes det lite kunnskap om denne sårbare gruppen.

Bilde: Colorbox

En stor andel kommer til fengsel med utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser. I en ny studie fra PriSUD-prosjektet ved SERAF kom det frem at personer som soner med LAR har store helseutfordringer: mer enn 90% har andre ruslidelser, og mer enn 60% har andre psykiske lidelser.


Studien fra PriSUD-prosjektet er basert på alle personer som var fengslet i perioden 2010-2019, og inkluderer totalt 51 148 individer. I hele observasjonsperioden hadde 14% av fengselspopulasjonen opioid avhengighetslidelse, og av disse mottok 64% LAR-behandling. Da studien inkluderer en oppfølging på 10 år kunne man også se at andelen som mottar LAR var sterkt økende; fra 35.7% i 2010 til 70.9% in 2019.


At flere personer mottar LAR-behandling under soning er bra, men i takt med dette, er det viktig at Kriminalomsorgen og helseavdelingen i fengslene er kjent med at dette er en ekstra sårbar gruppe av LAR-pasienter. Det er viktig at de som soner med LAR også kan motta behandling for andre ruslidelser og andre psykiske lidelser.


Studien er publisert i Drug and Alcohol Dependence: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37515826/


0 kommentarer

Comments


bottom of page