top of page

AgePris

Gjennomsnittsalderen har økt betydelig i norske fengsler de siste årene. Ifølge Kriminalomsorgen (St. Meld. 39) var 7 prosent av de innsatte over 50 år i 2002, mens andelen i 2019 var 29 prosent. I 2021 hadde Norge den høyeste gjennomsnittsalderen for innsatte i Norden, med et gjennomsnitt på 38 år. Kriminalomsorgen mener at denne utviklingen vil fortsette, og kunnskap om eldre innsatte er derfor viktig. PriSUD-prosjektet AgePris vil særlig fokusere på rus- og psykisk helse i denne populasjonen.

Ved hjelp av nPRIS-kohorten vil vi undersøke personer som er 50 år eller eldre ved fengsling. En masteroppgave om personer som var fylt 50 år ved første fengsling i perioden 01.01.2010 til 31.12.2019 ble skrevet i 2023. Oppgaven fokuserte på hvilke forbrytelser denne gruppen førstegangsinnsatte var dømt for, i hvilken grad de hadde flere soninger i perioden, deres kontakt med spesialisthelsetjenesten, samt eventuelle diagnoser innen rus og psykisk helse.

bottom of page