Search Results

75 elementer funnet

Blogginnlegg (29)

 • Post.doc stipend for å evaluere rusbehandling i Sverige

  Vi vil gratulere post.doc Suvi Virtanen som har blitt tildelt et postdoktorstipend på 2,4 millioner SEK av det svenske forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). I sitt prosjekt «Evaluering av effektiviteten av rus- og avhengighetsbehandling i kriminalomsorgen i Sverige» vil hun kombinere bruken av landsomfattende registerdata med kvasi-eksperimentelle metoder for å evaluere om dagens tilbudte rusbehandlinger er effektive for å redusere tilbakefall, overdoser og dødelighet. Et av prosjektene tar sikte på å undersøke effektiviteten av "kontraktsbehandling" (kontraktsvård), som tilbys som en alternativ sanksjon til fengsel for personer hvis begått kriminalitet var nært knyttet til rusproblemer.

 • Hva er PriSUD-prosjektet og hvorfor er det så viktig?

  I samarbeid med hele prosjektgruppen har vi publisert protokollen til PriSUDprosjektet. Her kan dere lese hva PriSUD-prosjektet er, hva vi skal jobbe med i årene fremover, og hvorfor det er viktig at vi gjør nettopp dette. Artikkelen ligger åpent på nett, og du kan laste den ned her

 • Ny artikkel med fokus på rusbehandling i fengsel i lys av trender i norsk narkotikapolitikk

  Rose Boyle er ute med ny publikasjon «Operating between recovery and desistance: Researching substance use treatment in Norwegian prisons». Denne korte artikkelen, gitt ut i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvitenskap sin jubileumsutgivelse, drøfter rusbehandlingsmetoder i norske fengsler i sammenheng den pågående debatten om kriminalisering og straff av narkotikalovbrudd, og trender mot skadereduksjon i nordisk narkotikapolitikk. Mange land har beveget seg i skadereduserende retning og det stilles spørsmål ved effektene av kriminalisering og straff av mennesker med ruslidelser, og såkalte «nulltoleranse» narkotikapolitikk. Norge har historisk sett hatt en tendens mot streng narkotikalovgivning, samt en høy forekomst av ruslidelser og overdosedødsfall blant både fengselsbefolkningen og nylige løslatte, og dette drøftes som en del av den pågående debatten om eventuelle konsekvenser av en rusreform. Artikkelen diskuterer metoder for rusbehandling i norske fengsler og implikasjoner av disse for både rehabilitering fra ruslidelser og desistans fra kriminalitet, sett i lys av den større diskursen om bruk av rusmidler, holdninger i samfunnet, kriminalpolitikk og folkehelse. Artikkelen er publisert i en særutgivelse av det kriminologiske tidsskrift Nordisk Tidsskrift for Kriminalvitenskab, og kan leses her

Vis alle

Sider (46)

 • Studenter | Home

  Studenter PriSUD-prosjektet har tilknyttet studenter på flere nivåer og fra forskjellige fagfelter. Studentene våre er en viktig ressurs, og de bidrar med nye, friske perspektiver. På denne siden finner du en oversikt over alle våre pågående studentprosjekter. Ønsker du å lese fullførte studentoppgaver fra prosjektet, finner du disse her . PhD-kandidater Nicoline Lokdam Nicoline jobber med PhD-prosjektet: "Substance Use Disorders in the Norwegian prison population – Needs, treatment and post-release outcomes" Vegard Svendsen Vegard jobber med PhD-prosjektet: "WOMPRIS – Health, mortality and prospects for rehabilitation among women in Norwegian prisons" Add a Title Change the text and make it your own. Click here to begin editing. LAR-behandling i fengsel Student Studentsen tar en mastergrad i psykologi og skriver sin masteroppgave om LAR-behandling i fengsel. Oppgaven er basert på data fra NorMA-kohorten. User Add a Title Change the text and make it your own. Click here to begin editing. User Add a Title Change the text and make it your own. Click here to begin editing. User

 • Kvinner i fengsel | Home

  Kvinner i fengsel Kvinner i fengsel representerer en særlig marginalisert gruppe, med høy forekomst av psykiske, sosiale og rusrelaterte problemer. Fordi kvinner som regel utgjør en svært liten andel av de innsatte i fengsel, har deres særskilte utfordringer og behov en tendens til å forsvinne i litt bakgrunnen. Selv om det er mye som tilsier at det er mange viktige forskjeller mellom kvinner og menn som sitter i fengsel, er den generelle kunnskapen om kjønnsspesifikke faktorer i denne befolkningen svært begrenset. PriSUD prosjektet har som målsetting å beskrive kvinner i norske fengsler, med et spesielt fokus på dødelighet, forekomsten av rus – og andre psykiske lidelser, samt utsiktene for rehabilitering og reintegrering til samfunnet etter endt soning. ​ Publikasjoner på temaet Bukten, Anne, Stavseth, Marianne Riksheim, Skurtveit, Svetlana, Tverdal, Aage, Strang, John, and Clausen, Thomas. "High Risk of Overdose Death Following Release from Prison: Variations in Mortality During a 15‐Year Observation Period." Addiction (2017). https://doi.org/10.1111/add.13803 . ​ Bukten, Anne, Lund, Ingunn Olea, Kinner, Stuart A., Rognli, Eline Borger, Havnes, Ingrid Amalia, Muller, Ashley Elizabeth, and Stavseth, Marianne Riksheim. "Factors Associated with Drug Use in Prison – Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (Norma) Study." Health & Justice 8, no. 1 (2020): 10. https://doi.org/10.1186/s40352-020-00112-8 . Bukten, A; Stavseth, M R; Skurtveit, S, Lund, I O; Clausen, T. Rus og Helsesituasjon blant innsatte i kriminalomsorgen. SERAF rapport, 2/2016 (pdf)

 • Copy of Helse og livsstil | Home

  Helse og Livsstil Å opprettholde en sunn og god livsstil kan være vanskelig i fengsel. Mange innsatte kommer også inn med generell dårlig livskvalitet og mange usunne vaner, dette gjelder spesielt personer med rus- og avhengighetsproblematikk. For å gi innsatte mulighet for god livskvalitet ved tilbakeføring til samfunnet er det viktig å legge til rette for god opplæring og oppfølging på veien mot bedre helse. I PriSUD-kohorten 'NorMA' er innsattes generelle livskvalitet målt ved validerte måleinstrumenter og innsatte har svart på spørsmål om helsevaner før og under soning. Sammenhengen mellom disse og senere sykdom og død vil undersøkes ved hjelp av registre. Publikasjoner på temaet Havnes, Ingrid Amalia, Bukten, Anne, Rognli, Eline Borger, and Muller, Ashley Elizabeth. "Use of Anabolic-Androgenic Steroids and Other Substances Prior to and During Imprisonment - Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (Norma) Study." Drug and Alcohol Dependence 217 (2020): 108255. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108255 . ​ Muller, Ashley Elizabeth, and Bukten, Anne. "Measuring the Quality of Life of Incarcerated Individuals." International Journal of Prisoner Health 15, no. 1 (2019): 1-13. https://doi.org/10.1108/IJPH-02-2018-0005 . ​ Muller, Ashley Elizabeth, Havnes, Ingrid Amalia, Rognli, Eline Borger, and Bukten, Anne. "Inmates with Harmful Substance Use Increase Both Exercise and Nicotine Use under Incarceration." International Journal of Environmental Research and Public Health 15, no. 12 (2018): 2663. https://doi.org/10.3390/ijerph15122663 .

Vis alle