top of page

Search Results

84 elementer funnet for «»

Blogginnlegg (37)

 • Fullsatt frokostseminar da PriSUD og PRISONHEALTH presenterte sitt arbeid

  (Denne saken ble først publisert på rusforsk.no 26.01.23 og er skrevet av Erlend M. Aas) PriSUD (SERAF-UIO og RusForsk-OUS) og PRISONHEALTH (IKRS-UIO) er begge forskningsprosjekter hvor hovedfokus er å utvikle kunnskap om helseproblematikk i fengsel. Denne uken ble det arrangert et frokostseminar hvor forskerne fra prosjektene fikk presentere sitt arbeid. - En viktig del av målsettingen med PriSUD-prosjektet er å kommunisere resultater utover de fagmiljøene vi selv tilhører. Tematikken i PriSUD-prosjektet berører skjæringspunktet mellom justis og helse, og det var derfor veldig fint å se at deltakerne på frokostseminaret representerte klinikk, kriminalomsorg, fengselshelsetjeneste, TSB i fengsel, brukerorganisasjoner samt ulike departement og direktorat, forteller Anne Bukten, prosjektleder for PriSUD-prosjektet. Seminaret ble avholdt ved Professorboligen i sentrum og var fulltegnet med over 80 deltakere. - Vi er glade for å kunne vise frem at vi jobber tverrfaglig, med ulike metodologiske innfallsvinkler, og med et solid brukersamarbeid, sier hun. Begge forskningsprosjektene har brukersamarbeid med organisasjonen Wayback - livet etter soning. Leder for WayBack, Johan Lothe avsluttet seminaret med å fortelle om hva forskning kan bidra med i et brukerperspektiv. Mer selektert gruppe Bukten forteller at vi i Norge fengsler svært få per innbygger, og at antallet som fengsles er synkende. Dette er i utgangspunktet bra, men det fører og til at den gruppen som kommer til fengsel er en mer selektert gruppe når det kommer til problematikk knyttet til rus og psykisk sykdom. - Norge ligger på topp med antall selvmord i fengsel, og etter løslatelse vet vi at faren for overdose er svært stor. Dette kliniske bildet er godt kjent for både kriminalomsorg og fengselshelsetjenesten, forteller Bukten. - PriSUD-prosjektet kan bidra med å i større grad dokumentere situasjonen med psykisk helse og rus, samt å kunne si noe om hvilke innsatte som er i særskilt risiko, noe som igjen kan bygge et kunnskapsgrunnlag for å skalere og tilpasse helsetjenester i fengsel, avslutter hun. Les mer om PriSUD og PRISONHEALTH her. ​Følgende fremlegg ble presentert på frokostseminaret:

 • PriSUD har fått midler fra Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet utlyste i høst 3 millioner kroner til forskning og utviklingsarbeid om kriminalomsorg og velferdstjenester i Norge. PriSUD-gruppen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo fikk tildelingen og skal sommeren 2024 levere rapporten fra prosjektet «Levekår, rus og psykisk helse blant domfelte» til departementet. Prosjektet er delt inn i tre deler, der del 1 og 2 er rene registerstudier omhandlende alle domfelte i Norge de siste 20 år. Her vil fokus være på trender og endringer over tid, blant annet rus-diagnoser og andre psykiske lidelser, gjeld, arbeidsmarkedstilknytting og tilbakefall til kriminalitet. Prosjektets tredje del er en anonym spørreskjemaundersøkelse blant løslatte. Denne blir laget og utført i tett samarbeid med WayBack-stiftelsen og handler om de løslattes egen vurdering av behov for og mottatt tilbud om behandling, støtte og oppfølging både under straffegjennomføringen og etter løslatelse. PriSUD-gruppens tette samarbeid med WayBack er essensielt for å få til en god datainnsamling i denne delen av prosjektet. Prosjektleder blir Anne Bukten, og Torill Tverborgvik er hovedforsker. Marianne Riksheim Stavseth er med som databehandler og statistiker, mens Katja Nielsen og Johan Lothe er med i prosjektgruppen fra WayBack. Vi har videre med oss en bred referansegruppe som vil sikre solid faglig tyngde inn i prosjektet.

 • Ny artikkel: rus og residiv

  Omtrent hver 3. person som løslates fra norske fengsler vender tilbake i løpet av 5 år. Men risikoen for å bli fengslet igjen er vesentlig større for personer med rusproblematikk. Det viser en nylig publisert artikkel fra PriSUD-prosjektet. Artikkelen er basert på data fra NorMA-kohorten og norske registerdata og fulgte rundt 700 personer som har svart på NorMA studiens spørreskjema da de sonet i fengsel i løpet av 2013-2014. De ble blant annet spurt om bruken av lovlige og ulovlige rusmidler i perioden før de ble fengslet, og nesten halvparten svarte at de hadde bruk rusmidler i et omfang som kunne karakteriseres svært risikabelt. I denne studien har vi fulgt disse personene frem til slutten av 2019, og observert hvor mange som ble fengslet på nytt. Blant de 701 personer, var mer enn fire av ti vendt tilbake til fengsel igjen, men blant de som de som hadde svart at de hadde problematisk rusbruk var det nesten syv av ti. Disse resultatene var også gyldige når man justerte for andre risikofaktorer knyttet til reinnsettelse. At rusproblematikk øker risikoen for å vende tilbake til fengsel er ikke så veldig overraskende. Mye tidligere forskning har pekt på at personer med mye rusproblematikk er i økt risiko for å begå kriminalitet og bli fengslet. Dette avspeiler seg også i den høye andel av soninger som helt eller delvis skyldes rusrelatert kriminalitet. En tidligere rapport fra SERAF har vist at 40 % av alle soninger de siste tyve årene inkluderte domfellelser som indikerte egen bruk av rusmidler. Men med denne studien har vi hatt mulighet til å sammenligne både personer med og uten rusproblematikk i forhold til nye fengslinger, med en lang observasjonsperiode og med mulighet for å ta høyde for andre risikofaktorer for gjeninnsettelse. Studien er derfor med på å fremheve hvor viktig det er å drive med helsefremmende initiativer i fengsel, med særlig fokus på å oppsporing og behandling av rusproblemer. Studien er publisert i tidskriftet Drug and Alcohol Dependence Reports og kan leses her.

Vis alle

Andre sider (47)

 • Nicoline Lokdam | Home

  Nicoline Thoresen Lokdam Nicoline Lokdam er doktorgradsstipendiat ved PriSUD-prosjektet. Hun jobber med data fra NorMA-studien og koblinger med data fra norske registre. Les mer om doktorgraden hennes her . ​ Ulikheter i helse og helse blant sosialt marginaliserte grupper er kjernetemaer av interesse i Nicolines arbeid. Ut fra dette rammeverket er fengsling et interessant felt ettersom de i fengselsbefolkningen er en sosialt marginalisert gruppe og ofte lider av flere ulike helseproblematikker. ​ Isolasjon av innsatte er et annet tema Nicoline interesserer seg mye for, da dette er et av de mest inngripende maktmidler en stat kan ta i bruk. Langvarig isolasjon betraktes som en form for tortur og selv kort tids isolasjon kan skade både fysisk og psykisk helse, og gi økt risiko for tidlig død. Den høye bruken av isolasjon i norske fengsler har vært kritisert av nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganer i flere tiår. ​ Gjennom fengselsregisterdata har vi opplysninger om isolasjon under fengsling, som er registrert rutinemessige av kriminalomsorgen siden 2014. Isolasjonsmaterialet omfatter mer enn 10.000 personer og over 40.000 isolasjonshendelser. Dette innebærer både isolasjon pålagt av domstolen eller fengselet, samt isolasjon som den innsatte selv har valgt. Data fra fengselsregisteret gir oss informasjon om karakteristika ved soningen, herunder dommer, soningslengde, sikkerhetsnivå og isolasjon, inklusiv årsak til isolasjon og lengde på isolasjonen. ​ I PriSUD prosjektet ønsker vi å se på bruken av isolasjon i norske fengsler og bruke våre registerkoblinger til å undersøke risikofaktorer for å blive isolert under fengsling og konsekvensene herav. Prosjektet vil bidra med viktig ny kunnskap om bruken, om hvem som isoleres og hva som er de helsemessige konsekvensene på lengere sikt. Nicoline har en bachelor- og mastergrad i folkehelsevitenskap fra Københavns Universitet, Danmark. Graden hennes er en kombinasjon av ulike helsefag, både kvantitative og kvalitative. Hennes masteroppgave fra 2017 handlet om helse i fengsler, med særlig fokus på isolasjon i danske fengsler. Hun har tidligere jobbet med helse i fengsler ved Dignity (Dansk Institutt Mot Tortur). E-post: nicoline.lokdam@medisin.uio.no

 • Om PriSUD | Home

  PriSUD er utviklet ved Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF) på Universitetet i Oslo. PriSUD har som hovedmål å bedre mental og fysisk helse, og forbedret livskvalitet for personer med ruslidelser i fengsel. PriSUD utvikler kunnskap om: Alkohol, rus og behandling Psykisk helse Sykdom og dødelighet Unge og eldre i fengsel Kvinner i fengsel Helse og livsstil Nyheter fra prosjektet Fullsatt frokostseminar da PriSUD og PRISONHEALTH presenterte sitt arbeid PriSUD har fått midler fra Justis- og beredskapsdepartementet Ny artikkel: rus og residiv PriSUD-artikkel fikk pris for fremragende forskning! Hva er PriSUD? Innsatte i fengsel er en marginalisert gruppe med en opphopning av levekårsproblemer knyttet til psykisk helse og rus. Som følge av dette er overdosedød, selvmord og tilbakefall til rusbruk svært høy. I PriSUD jobber vi med forskning knyttet til å kartlegge, evaluere og undersøke utfall knyttet til rus- og psykiske lidelser og behandling av disse i fengsel. Med tiden har prosjektet økt i omfang og omfatter både studier knyttet til den norske og nordiske fengselspopulasjonen. For mer detaljert informasjon om prosjektet i sin helhet, les mer her . ​ Prosjektet startet i 2019 og ledes av Anne Bukten . I tillegg har prosjektet flere fulltids- og deltidsansatte: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth , postdoktor Ingeborg Skjærvø , postdoktor Torill Tverborgvik , PhD-kandidat Nicoline Lokdam , PhD-kandidat Rose Elizabeth Boyle , PhD-kandidat Vegard Svendsen , samt Katja Nilsen som også representerer WayBack . Prosjektet har også knyttet til seg en tverrfaglig forskningsgruppe . ​ PriSUD er utviklet og ledes ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ( SERAF ) ved Universitet i Oslo (UiO). PriSUD er finansiert av Helse Sør-Øst ( HSØ ), Norges Forskningsråd ( NFR ) og Justis og Beredskapsdepartementet.

 • delta | Home

  Levekår, rus og psykisk helse blant løslatte Takk for din interesse for denne spørreskjemaundersøkelsen! ​ I samarbeid med WayBack har vi utarbeidet undersøkelsen for å kartlegge løslattes egen vurdering av behov for, og tilbud om oppfølging, behandling og aktivitet under og etter straffegjennomføring. ​ Undersøkelsen er en del av prosjektet «Levekår, rus og psykisk helse blant domfelte» som PriSUD-gruppen gjennomfører på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer om prosjektet her . Resultatene fra prosjektet vil presenteres for departementet i en rapport som skal lanseres sommeren 2024. ​ Alle som har soningserfaring, fra fengsel, friomsorg, hjemmesoning eller annet, er velkomne til å svare. Det tar ca.15 minutter å svare på spørreskjemaet. Det er viktig at du kun svarer en gang. Deltagelsen er helt anonym og selvfølgelig frivillig. Del gjerne med ditt nettverk – jo flere svar vi får inn, jo bedre kan vi beskrive situasjonen for straffedømte i Norge. Du finner spørreskjemaet her . ​ Tusen takk for ditt bidrag - din stemme er viktig! Ansvarlig for spørreskjemaundersøkelsen er forsker Torill Tverborgvik . Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på!

Vis alle
bottom of page