top of page
Woman jeans and sneaker shoes_edited.jpg

PriSUD-prosjektet

En høy andel av innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det viktig å oppdage ruslidelser ved ankomst til fengslet og tilby adekvat behandling for ruslidelser under soning, noe som vil føre til bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel.

PriSUD er et stort forskningsprosjekt som er blitt utviklet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitet i Oslo (UiO). Prosjektet har hele tiden jobbet mot målet om å kartlegge, evaluere og undersøke utfall knyttet til ruslidelser og behandling av disse i fengsel. Med tiden har prosjektet økt i omfang og omfatter både studier knyttet til den norske og nordiske fengselspopulasjonen.

Prosjektet har tre deler: en stor registerstudie, en kvalitativ studie og en studie som ser på muligheten for bruk av risikoberegningsverktøy. Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst og Norges Forskningsråd.

I tillegg har prosjektet en arm inn i forskningsprosjektet PRISONHEALTH  - et prosjekt som drives av Thomas Ugelvik ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO.

 

Les alle publikasjoner fra PriSUD-prosjektet her.

Kohorter

I PriSUD-prosjektet benyttes i hovedsak to datakilder; to kohorter som vil benyttes til å belyse forskjellige aspekter i prosjektet. Disse kohortene har fått navnene The Norwegian Prison Release Study (nPRIS) og The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA).​

 

Alle data som blir benyttet i PriSUD-prosjektet er av-identifisert. I tillegg vil alle resultater vært  anonymisert, det vil si at ingen personer skal kunne identifiseres utifra materiale som blir publisert fra studien. Dataene i studien blir lagret gjennom Tjenester for Sensitive Data (TSD).

The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA)

NorMA-kohorten er basert på spørreskjema data samlet inn blant 1499 innsatte i norske fengsel. Data ble samlet inn i til sammen 57 fengsels-enheter i perioden 2013-2014, og inkluderte fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger. 

The Norwegian Prison Release Study (nPRIS)

nPRIS er en kohort basert på administrative data fra alle norske fengsel. Kohorten er blitt oppdatert flere ganger, og inneholder per i dag informasjon om alle soninger fra og med 01.01.2000 til og med 31.12.2019.

bottom of page