© 2019 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

The Norwegian Prison Release Study - nPRIS

​nPRIS har som målsetning å kartlegge omfanget av behandling av ruslidelser i fengsel, samt å undersøke utfall knyttet til denne behandlingen. Datagrunnlaget for nPRIS er en fengselskohort som inkluderer 120 000 personer og i underkant av 200 000 løslatelser i tidsrommet 2000 til og med 2017. Kohorten er tidligere blitt koblet til Dødsårsaksregisteret, og en artikkel om overdosedødsfall etter løslatelse ble publisert på dette materialet i 2017. Artikkelen fikk mye oppmerksomhet, bl.a. med en egen sak på Dagsrevyen og nrk.no. I løpet av prosjektperioden, vil kohorten kobles til flere sentrale registre og databaser. 

Registrene som skal inngå i studien:

1) Kriminalomsorgens produktivitetsfremmende informasjonssystem (KOMPIS): en nasjonal database som inneholder persondata med informasjon om innsatte i norske fengsel. Dataene inkluderer informasjon om blant annet kjønn, alder, soningsforløp og domfellelser.

2) Dødsårsaksregisteret (DÅR): et nasjonalt register som inneholder persondata med informasjon om Dødsårsaksregisteret som inneholder opplysninger om dødsårsaker i Norge. Dataene inkluderer informasjon om dødsårsaker klassifisert etter "The International Classification of Diseases version 10" (ICD-10) som gjør at dødsårsaker kan sammenlignes på tvers av land.

3) Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): et nasjonalt register som inneholder  informasjon om bruken av legemidler på resept i Norge. 

4) Straffesaksregisteret (STRASAK): et av politiets register som inneholder informasjon om alle politi-anmeldte forhold. Dataene inkluderer identifiserte gjerningsmenn, formelle siktelser og domfellelser.

5) Norsk Pasientregister (NPR): et nasjonalt register som inneholder informasjon om alle pasienter som har fått, eller venter på, behandling i spesialisthelsetjenesten.

6) Databasen FD-Trygd: en forløpsdatabase som inneholder persondata med informasjon om et vidt utvalg temaer, bl.a. utdanning, trygdeytelser og sysselsetting.