top of page
Image by Mika Baumeister

 

The Norwegian Prison Release Study - nPRIS

nPRIS er en kohort basert på data fra det norske fengselsregisteret, og inkluderer alle personer som har vært fengslet i Norge. nPRIS-kohorten har blitt oppdatert flere ganger (i 2015, 2018 og 2020), og blitt linket til forskjellige nasjonale register.

 

Den siste oppdateringen inkluderer alle som har vært fengslet i Norge i perioden 2000-2019, det vil si om lag 160 000 personer og i underkant av 300 000 løslatelser. nPRIS-er med dette en av de største fengselskohortene i verden og er nå koblet med en rekke nasjonale register: Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret, straffesaksregisteret og sosioøkonomiske data fra Statistisk sentralbyrå. nPRIS-kohorten gir dermed unike muligheter for å studere hvordan det går med personer i fengsel, både før, under og etter soning. 


nPRIS kohorten er en sentral del av PriSUD-prosjektet, da tilsvarende kohortdata samles inn av våre samarbeidspartnere i Danmark og Sverige. Bruk av registerdata beskrives ofte som en «nordisk mulighet» og de nordiske landene er derfor i en ideell posisjon til å utføre kvalitetsforskning i verdensklasse på rusrelaterte folkehelseutfordringer. 


Tidligere koblinger av nPRIS kohorten har dannet utgangspunkt for en rekke studier og samarbeid.


Tidligere arbeider basert på nPRIS har fått stor oppmerksomhet, blant annet med en artikkel om overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel som ble publisert i 2017. Artikkelen fikk mye oppmerksomhet, bl.a. med en egen sak på Dagsrevyen og nrk.no og resultatene fra artikkelen danner kunnskapsgrunnlaget for de nasjonale tiltakene for å forhindre overdoser etter løslatelse fra fengsel. 


The Mortality After Release from Incarceration Consortium (MARIC) studien er en svært ambisiøs og unik studie som omfatter longitudinelle data fra 28 store studier i 13 land, hvorav data fra nPRIS-kohorten er med.  Målet med studien er å undersøke dødsfall etter løslatelse fra fengsel. Vi har tidligere vært med på å publisere en protokollartikkel basert på dette samarbeidet og en ny artikkel med de første resultatene er på vei.

 

I 2021 dannet nPRIS-kohorten grunnlag for en publikasjon med fokus på selvmord blant innsatte i fengsel og etter løslatelse. Også denne artikkelen fikk mye omtale da den ble publisert, blant annet på NRK.no.

I en artikkel publisert i 2022 på data fra nPRIS-kohorten fant vi at løslatelse fra høyt sikkerhetsnivå er assosiert med høyre risiko for dødelighet blant innsatte i fengsel. I denne studien kommer det frem at personer som ble løslatt fra høysikkerhetsfengsler hadde høy dødelighet, både relatert til interne og eksterne dødsårsaker.

bottom of page