The Norwegian Prison Release Study - nPRIS

​nPRIS-kohorten er den største delen av PriSUD-prosjektet, basert på antall datapunkter. Datagrunnlaget for nPRIS er en fengselskohort som inkluderer omlag 160 000 personer og i underkant av 300 000 løslatelser i tidsrommet 2000 til og med 2019. Kohorten er tidligere blitt koblet til Dødsårsaksregisteret, og en artikkel om overdosedødsfall etter løslatelse ble publisert på dette materialet i 2017. Artikkelen fikk mye oppmerksomhet, bl.a. med en egen sak på Dagsrevyen og nrk.no. I løpet av prosjektperioden, vil kohorten kobles til flere sentrale registre og databaser.

Følgende registre er planlagt koblet i prosjektet:

1.

Kriminalomsorgens produktivitetsfremmende informasjonssystem (KOMPIS): en nasjonal database som inneholder informasjon om bl.a. soningsforløp og domfellelser blant innsatte i norske fengsel. 

2.

Dødsårsaksregisteret (DÅR): et nasjonalt register med dødsårsaker klassifisert etter "The International Classification of Diseases version 10" (ICD-10) som gjør at dødsårsaker kan sammenlignes på tvers av land.

3.

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): et nasjonalt register som inneholder  informasjon om bruken av legemidler på resept i Norge. 

4.

Straffesaksregisteret (STRASAK): et av politiets register som inneholder informasjon om alle politi-anmeldte forhold. Dataene inkluderer identifiserte gjerningsmenn, formelle siktelser og domfellelser.

5.

Norsk Pasientregister (NPR): et nasjonalt register som inneholder informasjon om alle pasienter som har fått, eller venter på, behandling i spesialisthelsetjenesten, i tillegg til såkalte situasjonsdata.

6.

Databasen FD-Trygd: en forløpsdatabase som inneholder persondata med informasjon om et vidt utvalg temaer, bl.a. utdanning, trygdeytelser og sysselsetting.