© 2019 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study - NorMA

NorMA-studien har som målsetning å kartlegge rus og helse blant innsatte, samt å undersøke hvordan det går med innsatte etter løslatelse. For å kartlegge rusmiddelbruk og helse ble det utviklet et spørreskjema som innsatte svarte på selv. Oppfølging av innsatte over tid vil skje ved hjelp av nasjonale registre. En full rapport av resultatene fra studien kan leses her.


Datamaterialet i NorMA-studien er omfattende. Spørreskjemaet ble oversatt til engelsk, tysk russisk og fransk og inkluderer en rekke ulike deltema: 1) Demografi: nasjonalitet, arbeid, utdanning, inntekt, sosiale stønader og boforhold, 2) Nåværende fengsling: sikkerhetsnivå, tiltaler og domfellelser, 3) Helseopplysninger: fysisk og psykisk helse, livskvalitet, behandlingsmotivasjon, trening og livsstil, 4) Bruk av alkohol,  5) Bruk av narkotika og medikamenter: livstid, siste halvår før soning, under tidligere og nåværende fengsling, behandling for narkotika og medikamentbruk, 6) Tidligere kriminalitet: utsatthet for kriminalitet og utøvd kriminalitet, 7) Selvkontroll og 8) Bruk av foreskrevne legemidler før og under soning.


Til sammen svarte 1499 innsatte på spørreskjema. Data ble samlet inn i til sammen 57 fengsels-enheter i perioden 2013-2014, og inkluderte fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger. Tre av landets fengsel er forbeholdt soning for kvinner. Disse fengslene er alle inkludert i datainnsamlingen, noe som er viktig da kvinner utgjør en minoritet i fengsels-populasjonen. En egen metodeartikkel med full beskrivelse av studien kan leses her.

NorMA-prosjektet er en unik og omfattende nasjonal studie, som er linket opp mot en rekke samarbeidsprosjekter i ulike fagmiljø. 


1. Livskvalitet og trening: ledet av Ashley Muller, Folkehelseinstituttet 
2. Psykose: ledet av Eline Borger Rognli, RusForsk ved Oslo Universitetssykehus
3. Bruk av anabole steroider: ledet av Ingrid A. Havnes, Nasjonal Kompetansetjeneste, TSB.
4. Alkoholbruk blant innsatte: ledet av Hilde Pape, KRUS 
5. Hepatitt C: ledet av Knut Boe Kielland, ROP

 

Mastergradsprosjekter: