top of page

NorMA: Alkoholforskning

Psykolog og seniorforsker, Hilde Pape (KRUS & FHI) har jobbet med problemstillinger knyttet til alkoholbruk og alkoholproblemer blant innsatte med bruk av NorMA-data. 

Hilde Pape har gjennom mange år forsket på rusmiddelbruk hos ungdom. Hun har ellers vært opptatt av nærliggende tema som alkoholpolitikk, rusforebygging, alkohol- og narkotikaproblemer blant innsatte og alkoholrelatert kriminalitet, samt partnervold. I de senere årene har hun samarbeidet med oss i PriSUD-prosjektet, noe om har hatt stor betyding for kunnskapsgrunnlaget knyttet til alkoholbruk blant innsatte i fengsel. Les mer om forskningsresultatene under: 

Artikkel med fokus på alkoholproblemer blant innsatte:

Forskjeller mellom undergrupper, samtidige narkotikaproblemer og behandlingsbehov

 

I artikkelen rettes fokus mot følgende spørsmål: Hvor utbredt er alkoholproblemer blant dem som blir fengslet i Norge? Er problemene ofte kombinert med narkotikaproblemer, og hvor stor andel av de innsatte har et rusrelatert behandlingsbehov?

NorMA studien inkluderer  innsatte i nesten alle norske fengsler. Studien inkluderte Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

-  Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten (55%) hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller KRUS-forsker Hilde Pape.

Resultatene viste også at snaut en av fem (18%) antakelig var avhengige av alkohol, med behov for spesialisert rusbehandling.  Forekomsten var omtrent like høy blant kvinner og menn. I yngre aldersgrupper, og blant tidligere straffedømte og dem som satt inne for voldslovbrudd eller ruspåvirket kjøring, var andelen med alkoholproblemer markant forhøyet.

Et solid flertall (68%) av innsatte med alkoholproblemer hadde narkotikaproblemer også. Jo mer alvorlige alkoholproblemene var, desto høyere var andelen med narkotikaproblemer.  Innsatte med avhengighet knyttet til både alkohol og narkotika, hadde spesielt alvorlige alkoholproblemer.

 Av alle de innsatte i studien, hadde tre av fire (75%) alkohol- og/eller narkotikaproblemer, mens nesten halvparten (45%) antakelig var rusmiddelavhengige.

- Det er åpenbart et stort udekket behandlingsbehov, sier Pape. Rusmestringsenhetene i norske fengsler har bare kapasitet til å ta imot 3-4 prosent av fangebefolkningen.

-  Det er også et tankekors at alkoholproblemer blant de innsatte er viet lite oppmerksomhet, både i fag- og forskningslitteraturen og i kriminalomsorgen.

Hilde Pape (KRUS/FHI), Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten står bak denne artikkelen, som nylig ble publisert i tidsskriftet European Addiction Research. Les artikkelen her.

hilde_pape_edited.jpg
bottom of page