top of page

Anne Bukten

Jeg heter Anne Bukten og er prosjektleder for PriSUD-prosjektet. Å jobbe med et så spennende prosjekt, sammen med så mange dyktige mennesker, ser jeg på som et stort privilegium.  

Interessen for straff, rus og fengsel fikk jeg gjennom å være psykologistudent ved NTNU. Jeg tok spesialisering i sosialpsykologi og ble interessert i hvordan man i kriminalomsorgen – innenfor en straffende kontekst – jobbet med atferdsendring og reduksjon av kriminalitet. Jeg skrev en masteroppgave om det kognitive endringsprogrammet Ny Start, og samlet inn data fra de innsatte som hadde deltatt i programmet. Som student fikk jeg også ekstrajobb i Trondheim fengsel, noe som ga meg unik kunnskap om et fengsel, sett «fra innsiden».  

I 2012 startet vi prosjektene NorMA og nPRIS som begge er unike i både nasjonal og internasjonal kontekst, og som i dag danner grunnlag for PriSUD-prosjektet.  

I PriSUD-prosjektet har vi store ambisjoner. Vi har som hovedmålsetning at resultatene fra prosjektet vårt skal danne ny kunnskap som kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse, og bedre livskvalitet blant innsatte med rusproblemer i fengsel.  

Dette er en viktig målsetning, både i en norsk kontekst hvor vi har internasjonale nivå når det kommer til andelen mennesker som har alvorlig rusbruk før soning, men også i en internasjonal kontekst hvor vi ser at innsattbefolkningen er i stadig økning, og hvor denne økningen i stor grad er knyttet til en politikk som har vært preget av å slå hardere ned på narkotikarelatert kriminalitet.  

Gjennom denne nettsiden vil vi publisere resultatene av det vi jobber med. Følg oss gjerne på veien! 

Anne_Bukten_BW.jpg
bottom of page