top of page

Evaluering av overdose-forebyggende tiltak i kriminalomsorgen

Legal Research and Writing

Som en del av den nasjonale overdosestrategien (2014-2017) i regi av Helsedirektoratet gjennomfører kriminalomsorgen et prosjekt for å redusere risiko for overdose etter løslatelse fra fengsel. Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen og forbedre praksis i tilbakeføringen, slik at overdosedødsfall kan forebygges. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS gjennomfører opplæring av prosjektet basert på læringsnettverk for fengselsenhetene.


Kommer tiltakene til å redde liv? For å kunne svare på om tiltakene kommer til å redde liv, er det opprettet et samarbeidsprosjekt mellom Seraf og Krus. For å evaluere tiltakene har vi designet et elektronisk spørreskjema som deltaker kan svare selv. Studien skal på sikt ta i bruk data fra to ulike kilder; data fra spørreskjema og nasjonale registerdata. Deltakere som samtykker til å være med i studien, og som gir sitt personnummer, vil bli fulgt opp prospektivt med data hentet fra nasjonale register med mål på dødelighet og behandlingsstatus. I tillegg til å gi oppdaterte opplysninger om tiltakene vil undersøkelsen gi viktig informasjon om forløpet til en sårbar gruppe etter løslatelse. Prosjektet hadde oppstart i januar 2019. 


I prosjektet deles det blant annet ut Nalokson nesespray til innsatte, og fengslene har dermed et nært samarbeid med SERAF og Naloksonprosjektet. Nalokson er en opioidmotgift og kan reversere en opioidoverdose og med det potensielt sett redde noens liv. 

bottom of page