top of page
Close-up of Hand using writing pen with questionnaire or paperwork survey question filling

The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study - NorMA

NorMA-studien har som målsetning å kartlegge rus og helse blant innsatte, samt å undersøke hvordan det går med innsatte etter løslatelse. For å kartlegge rusmiddelbruk og helse ble det utviklet et spørreskjema som innsatte svarte på selv. Oppfølging av innsatte over tid vil skje ved hjelp av nasjonale registre. En full rapport av resultatene fra studien kan leses her.


Til sammen svarte 1499 innsatte på spørreskjema. Data ble samlet inn i til sammen 57 fengsels-enheter i perioden 2013-2014, og inkluderte fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger. Tre av landets fengsel er forbeholdt soning for kvinner. Disse fengslene er alle inkludert i datainnsamlingen, noe som er viktig da kvinner utgjør en minoritet i fengsels-populasjonen. En egen metodeartikkel med full beskrivelse av studien kan leses her.

bottom of page