top of page

Ny artikkel: rus og residiv

Omtrent hver 3. person som løslates fra norske fengsler vender tilbake i løpet av 5 år. Men risikoen for å bli fengslet igjen er vesentlig større for personer med rusproblematikk. Det viser en nylig publisert artikkel fra PriSUD-prosjektet.


Artikkelen er basert på data fra NorMA-kohorten og norske registerdata og fulgte rundt 700 personer som har svart på NorMA studiens spørreskjema da de sonet i fengsel i løpet av 2013-2014. De ble blant annet spurt om bruken av lovlige og ulovlige rusmidler i perioden før de ble fengslet, og nesten halvparten svarte at de hadde bruk rusmidler i et omfang som kunne karakteriseres svært risikabelt.


I denne studien har vi fulgt disse personene frem til slutten av 2019, og observert hvor mange som ble fengslet på nytt. Blant de 701 personer, var mer enn fire av ti vendt tilbake til fengsel igjen, men blant de som de som hadde svart at de hadde problematisk rusbruk var det nesten syv av ti. Disse resultatene var også gyldige når man justerte for andre risikofaktorer knyttet til reinnsettelse.


At rusproblematikk øker risikoen for å vende tilbake til fengsel er ikke så veldig overraskende. Mye tidligere forskning har pekt på at personer med mye rusproblematikk er i økt risiko for å begå kriminalitet og bli fengslet. Dette avspeiler seg også i den høye andel av soninger som helt eller delvis skyldes rusrelatert kriminalitet. En tidligere rapport fra SERAF har vist at 40 % av alle soninger de siste tyve årene inkluderte domfellelser som indikerte egen bruk av rusmidler. Men med denne studien har vi hatt mulighet til å sammenligne både personer med og uten rusproblematikk i forhold til nye fengslinger, med en lang observasjonsperiode og med mulighet for å ta høyde for andre risikofaktorer for gjeninnsettelse. Studien er derfor med på å fremheve hvor viktig det er å drive med helsefremmende initiativer i fengsel, med særlig fokus på å oppsporing og behandling av rusproblemer.


Studien er publisert i tidskriftet Drug and Alcohol Dependence Reports og kan leses her.

0 kommentarer

Comments


bottom of page