top of page

PRISONHEALTH: Fangers helse i sunne fengsler: straff, marginalisering og tilgang til velferdsytelser

 

PRISONHEALTH-prosjektet er et forskningsprosjekt finansiert av VAM-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet er søkt fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO og ledes av Thomas Ugelvik. En av de tre arbeidspakkene i prosjektet skal benytte data fra PriSUD-prosjektet og en stipendiat er knyttet til dette arbeidet.

I Norge beholder innsatte i fengsel alle rettigheter til ulike velferdstjenester mens de sitter inne, også retten til gratis helsetjenester. Samtidig viser forskning at en rekke fysiske og psykiske helseproblemer er mer vanlige blant innsatte enn i resten av befolkningen. Forskning tyder også på at et fengselsopphold i seg selv kan skape, bidra til eller forverre helseproblemer. Målet med PRISONHEALTH-prosjektet er å finne ut om velferdsstatens helsetjenester i praksis når frem til fengselsinnsatte som de skal. Vi vil identifisere mulige hindre og utfordringer for helsetjenester i fengsel og se på hvordan disse kan unngås. Vi vil studere de langsiktige effektene av helsetjenester i fengselet, både fra perspektivet til den enkelte innsatte og fra et samfunnsperspektiv, inkludert mulige konsekvenser etter løslatelse, sånn som livssituasjon, ny kriminalitet og dødsfall.  Og vi vil finne ut om et fengsel kan, i noen tilfeller, være en arena for positiv og konstruktiv personlig endring og vekst. 


Funn fra PRISONHEALTH-prosjektet kan få betydning for nasjonale og internasjonale debatter rundt økt bruk av fengsel og helserettigheter for fengselsinnsatte. Våre funn vil kunne hjelpe fengselsledere, fengselsbetjenter og helsepersonell som arbeider i fengsel med å skape mer sunne og helsebringende institusjoner. Forskningen vår vil også kunne være nyttig for ulike frivillige organisasjoner som arbeider med å hjelpe tidligere fengselsinnsatte tilbake til samfunnet etter løslatelse. Vårt langsiktige og overordnede mål er å bidra til å styrke leveransen av helsetjenester i fengsel og å hjelpe fengselsansatte og helsepersonell med å skape mer konstruktive og helsebringende fengsler, både i Norge og internasjonalt.  

bottom of page