top of page

PriSUD-Norden: Behandling av ruslidelser i fengselspopulasjonen - en mulighet for bedre folkehelse


Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de kommer til fengsel, og etter løslatelse er risikoen for overdosedød og tilbakefall til rusbruk svært høy. På grunn av dette er det viktig å oppdage ruslidelser ved ankomst til fengslet og tilby adekvat behandling for ruslidelser under soning, noe som vil føre til bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel. 


PriSUD-Norden vil være den første longitudinelle studien som undersøker innsatte med ruslidelser i tre nordiske land. Det overordnede målet med PriSUD-Norden er å utvikle ny kunnskap som bidrar til bedre mental og fysisk helse, forbedret livskvalitet blant personer med ruslidelser i fengsel. Prosjektet tar sikte på å undersøke innsatte i tre forskjellige perioder knyttet til fengsling: tiden før fengsling, tiden under fengsling og etter løslatelse.


PriSUD-Norden vil bygge på de de nordiske landenes potensiale for forskning, inkludert universelle helserettigheter til alle innbyggere, nasjonale helseregistre og gode offentlige tjenestetilbud. For å oppnå de ambisiøse målene, har vi satt sammen en sterk, tverrfaglig forskningsgruppe. Gruppen vil samle inn og analysere data fra koblinger av flere nasjonale registre. I tillegg er det planlagt en kvalitativ studie, som ved hjelp av etnografisk feltarbeid og semistrukturerte intervju, hvor man skal undersøke hvordan rusbehandling er implementert og integrert i fengselskonteksten. En viktig målsetning for prosjektet er også å kommunisere all forskning som produseres til et bredt publikum inkludert nåværende og tidligere innsatte, brukerorganisasjoner, politikere, fengselsbetjenter og den generelle befolkningen. 

bottom of page