top of page

Ny forsknings-artikkel! Hva vet vi om rusmiddelbruk under fengsling?

Mens det er godt kjent at en stor andel av innsatte har brukt rusmidler i forkant av fengsling, vet vi mindre om rusmiddelbruk innenfor murene; hvor mange bruker rusmidler i fengsel og hvilke rusmidler brukes? En spesiell bekymring har også vært knyttet til om fengsel utgjør en rekrutterings-arena for nye brukere.


For å få mer kunnskap om dette har vi i PriSUD-prosjektet samarbeidet med flere forskere fra Oslo universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Universitet i Melbourne. Sammen har vi undersøkt hvilke faktorer som er assosiert med rusbruk under fengsling. Studien er basert på en av kohortene i PriSUD-prosjektet; The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA). I NorMA-studien var målsettingen å kartlegge rus og helse blant innsatte i fengsel, og til sammen 1499 innsatte svarte på spørreskjema som ble samlet inn i løpet av 2013-1014. Totalt 57 fengsels-enheter, inkludert fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger, inngår i materialet.


I resultatene fant vi at omlag halvparten av de innsatte hadde daglig bruk av rusmidler før soning og at 35% oppga bruk av rusmidler under nåværende eller tidligere soning. De mest brukte rusmidlene var cannabis, benzodiazepiner (ikke på resept) og LAR-medisiner (ikke på resept). Veldig få initierer derimot rusbruk i fengsel. Funnene viser at det er ukontrollert rusbruk før soning (daglig bruk, bruk av flere rusmiddel, samt å ha begått kriminalitet i beruset tilstand) som i størst grad er assosiert med rusbruk under soning.


Artikkelen er publisert i tidsskriftet Health & Justice og kan leses i sin helhet her.


Prosjektleder for PriSUD, Anne Bukten mener at studien kan ha viktige implikasjoner for praksisfeltet. Funnene våre tyder på at det er innsatte med alvorlige rusproblemer som fortsetter rusbruk under soning, og at veldig få er naive brukere. For å redusere rusbruk under soning må innsatte kartlegges for tidligere rusbruk og tilbys adekvat rusbehandling under soning, Kriminalomsorgen har i dag flere gode tilbud rettet mot innsatte med rusproblemer, deriblant egne rusmestringsenheter. Problemet er ikke at disse tilbudene ikke er gode, men at de forsterkede tilbudene ikke er tilgjengelige i alle fengsel og at en del dermed faller utenfor.

0 kommentarer

Comentários


bottom of page