top of page

Nicoline Thoresen Lokdam

Nicoline Lokdam er doktorgradsstipendiat ved PriSUD-prosjektet. Hun jobber med data fra NorMA-studien og koblinger med data fra norske registre. Les mer om doktorgraden hennes her.

Ulikheter i helse og helse blant sosialt marginaliserte grupper er kjernetemaer av interesse i Nicolines arbeid. Ut fra dette rammeverket er fengsling et interessant felt ettersom de i fengselsbefolkningen er en sosialt marginalisert gruppe og ofte lider av flere ulike helseproblematikker.

Isolasjon av innsatte er et annet tema Nicoline interesserer seg mye for, 

da dette er et av de mest inngripende maktmidler en stat kan ta i bruk. Langvarig isolasjon betraktes som en form for tortur og selv kort tids isolasjon kan skade både fysisk og psykisk helse, og gi økt risiko for tidlig død.
Den høye bruken av isolasjon i norske fengsler har vært kritisert av nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganer i flere tiår. 

Gjennom fengselsregisterdata har vi opplysninger om isolasjon under fengsling, som er registrert rutinemessige av kriminalomsorgen siden 2014. Isolasjonsmaterialet omfatter mer enn 10.000 personer og over 40.000 isolasjonshendelser. Dette innebærer både isolasjon pålagt av domstolen eller fengselet, samt isolasjon som den innsatte selv har valgt. Data fra fengselsregisteret gir oss informasjon om karakteristika ved soningen, herunder dommer, soningslengde, sikkerhetsnivå og isolasjon, inklusiv årsak til isolasjon og lengde på isolasjonen.

I PriSUD prosjektet ønsker vi å se på bruken av isolasjon i norske fengsler og bruke våre registerkoblinger til å undersøke risikofaktorer for å blive isolert under fengsling og konsekvensene herav.  Prosjektet vil bidra med viktig ny kunnskap om bruken, om hvem som isoleres og hva som er de helsemessige konsekvensene på lengere sikt.
 

Nicoline har en bachelor- og mastergrad i folkehelsevitenskap fra Københavns Universitet, Danmark. Graden hennes er en kombinasjon av ulike helsefag, både kvantitative og kvalitative. Hennes masteroppgave fra 2017 handlet om helse i fengsler, med særlig fokus på isolasjon i danske fengsler. Hun har tidligere jobbet med helse i fengsler ved Dignity (Dansk Institutt Mot Tortur).

Nicoline BW.jpg
E-post:
nicoline.lokdam@medisin.uio.no

 
bottom of page