Torill Tverborgvik

Torill er postdoc på PriSUD Nordic prosjektet, og har et særleg ansvar for det nordiske samarbeidet. Ho har lang fartstid som registerforskar og kallar seg sjølv ein registernerd som trivs godt med store tall og mange variablar. Torill har erfaring med studiar på overdosedødelighet, og vil ha eit fokus på dette i prosjektet. Det er likevel tydinga av ei tilknyting til arbeidsmarknaden som er Torill si særlege interesse, og med ei sterk tru på at me menneske har det best om me får bidra, stort eller lite, ynskjer ho blant anna å sjå på i kva grad tilknyting til arbeidsmarknaden før og etter fengsling har tyding for korleis det går med dei fengselsinnsette over tid.

Torill tok doktorgraden sin ved Institutt for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Studiet var eit registerstudie som omhandla sosial arv i utdanningsnivå og arbeidsmarknadstilknytting i den danske befolkning født 1930 - 2002.

Dei seinaste åra har Torill jobba som kursholdar og veiledar i attføringsbedriftar med tiltak retta mot personar som via NAV treng hjelp og støtte for å komme ut på, eller tilbake på arbeidsmarknaden. Ho har her jobba mykje med psykisk helse og livsmeistring, og har opparbeida seg lang MI (motiverande intervju)-erfaring og er sertifisert i SE (Supported Employment) og Karriereverktøy.