top of page

WOMPRIS

Det er et stort behov for mer kunnskap om kvinner i fengsel. WOMPRIS er et samarbeidsprosjekt mellom PRISONHEALTH og PriSUD, og har som mål å belyse utfordringer og problemstillinger som er særlig aktuelle for kvinnelige innsatte og kvinner som tidligere har sittet i fengsel i Norge.

Datagrunnlaget for prosjektet er koblinger mellom nPRIS-kohorten og en rekke andre nasjonale registre (som pasientregisteret, dødsårsaksregisteret og levekårsdata fra SSB). Du kan lese mer om bakgrunnen for prosjektet her

 

Så langt er det blitt publisert én artikkel i prosjektet, som omhandler forekomsten av psykiske diagnoser i fengsel. Prosjektgruppen har også skrevet en kronikk i dagsavisen om den samme tematikken – sett i lys av sivilombudets rapport fra Bredtveit fengsel.

Neste artikkel vil fokusere på dødelighet blant kvinner etter løslatelse fra fengsel. I likhet med alle andre artikler i prosjektet, vil også denne bli formidlet via PriSUDs hjemmeside så snart den er fagfellevurdert og publisert.

bottom of page