© 2019 by PriSUD. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

PriSUD-prosjektet

PriSUD er et forskningsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ) i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). Hovedmålsettingen er  å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel.

Rusforsk logo 400x400.jpg
LogoSERAF_–_Kopi.png

PriSUD - diagnostisering og behandling av ruslidelser i fengsel, er et pågående forskningsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning. Prosjektet går inn i den nyopprettede forskningseksjonen ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling - RusForsk på Oslo Universitetssykehus. Målsettingen med prosjektet er å forbedre fysisk og psykisk helse blant personer med en ruslidelser i norske fengsel. Prosjektet løper fra 2019 til og med 2022 og ledes av Anne Bukten, samt en forskningsgruppe

Oppdateringer fra prosjektgruppa kan til en hver tid leses under nyheter.

Gjennom analyser av unike registerdata og samarbeid med gode forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner, vil prosjektet kartlegge tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling. I tillegg til registerdata, vil prosjektet bygge på data fra en omfattende kartlegging av rusbruk og helse i fengsel, Norwegian Offender Mental Health and Addiction study (NorMA). Les mer om de forskjellige delprosjektene her

Ruslidelser er hyppigere blant innsatte i fengsel sammenlignet med befolkningen generelt. I NorMA-studien, rapporterte over 50% av de innsatte at de hadde brukt rusmidler daglig et halvt år før soningstart. En kartlegging og evaluering av tiltakene for behandling av ruslidelser blant innsatte er derfor svært viktig. PriSUD er den første longitudinelle studien i Norge som undersøker forløpet til personer med ruslidelser; før, under og etter soning. 

Om du ønsker mer informasjon om prosjektet, eller prosjektgruppen, ta gjerne kontakt!

Siste aktivitet: